Ile komornik może zabrać z emerytury w 2024 roku?

W przypadku skierowania egzekucji do świadczenia emerytalnego, komornik nigdy nie może zająć całego świadczenia, tzn. dłużnikowi przysługuje kwota wolna od potrąceń z emerytury. ZUS nie przekaże tej kwoty komornikowi niezależnie od liczby prowadzonych przez niego spraw egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi. W ten sposób – adekwatnie do minimalnego wynagrodzenia za pracę, które również podlega ochronie przed zajęciem – prawnie zagwarantowano środki pozostające do dyspozycji dłużnika w celu zapewnienia mu podstawowego utrzymania.

To, ile komornik faktycznie zajmie z emerytury, zależy od rodzaju egzekwowanego przez niego roszczenia. I tak, w przypadku zadłużeń niealimentacyjnych, np. z tytułu kredytów, pożyczek, zaległych rachunków za prąd, telefon, grzywien, kar pieniężnych, nieopłaconych faktur – potrącenie z emerytury wyniesie maksymalnie 25% świadczenia miesięcznie, przy czym dłużnikowi musi pozostać kwota odpowiadająca co najmniej kwocie 75% świadczenia minimalnego (kwoty brutto).

Kwoty świadczeń podlegają okresowej waloryzacji. Obecnie kwota wolna od zajęcia z emerytury wynosi 1125,26 zł. Jeśli dłużnikowi przysługuje emerytura w takiej lub niższej wysokości – ZUS odmówi realizacji zajęcia i poinformuje komornika o przeszkodzie do dokonywania potrąceń.

Kwota pozostająca do dyspozycji dla dłużnika zmieni się od marca 2024 r. w związku z coroczną waloryzacją emerytur. Zakłada się, że świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 12,3% (zakładany wskaźnik waloryzacji). Ostateczny wskaźnik zostanie podany przez rząd w lutym bieżącego roku. Przy założeniu, że emerytury wzrosną zgodnie z obecnymi przewidywaniami, to od 1 marca w kieszeni dłużnika powinna zostać kwota około 1 263 zł. W ten sposób kwota pozostająca do dyspozycji dłużnika wzrośnie w stosunku do 2023 r. o około 138 zł.

Warto wspomnieć, że do wysokości świadczenia, które podlega zajęciu ZUS wlicza niektóre dodatki czy wzrosty do emerytury, jednak do kwoty, od której ustalana jest wysokość potrącenia, nie wlicza się:

  • dodatku pielęgnacyjnego, 
  • dodatku dla sierot zupełnych, 
  • dodatku dla weterana poszkodowanego.

Zajęcie komornicze nie obejmuje również tzw. 13-ej emerytury, zatem całość środków z tego tytułu ZUS przekaże dłużnikowi.

Powyższe zasady stosuje się również do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej.

W przypadku egzekwowania przez komornika alimentów obowiązują surowsze zasady, bowiem potrąceniu przez ZUS ulega 60% emerytury.

Dodatkowo należy wspomnieć, że wysokość zadłużenia i liczba prowadzonych przez komornika spraw przeciwko dłużnikowi, nie wpływa na wysokość kwoty wolnej od potrąceń. Takie rozwiązanie ma na celu zapewnienie minimum socjalnego zarówno emerytom bardziej jak i mniej zadłużonym.