Komornik Sądowy Siedlce

Zajmujemy się profesjonalnym i skutecznym wykonywaniem orzeczeń sądowych

Komornik Katarzyna Bogutyn działa w rewirze Sądu Rejonowego w Siedlcach oraz w ramach apelacji lubelskiej. Kancelaria komornika korzysta z dostępnych systemów elektronicznych i baz danych w celu szybkiego i kompletnego ustalenia majątku dłużnika.

Potrzebujesz wsparcia komornika w Siedlcach?

Nasza kancelaria komornicza działa w Siedlcach od 2021 roku. Tworzymy zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw egzekucyjnych. Służymy wsparciem w egzekucji należności oraz w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.

Czy kancelaria działa tylko na terenie Siedlec?

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika. W przypadku komornika Katarzyny Bogutyn jest to obszar apelacji lubelskiej, pokrywający m.in. takie miejscowości jak: Siedlce, Lublin, Radom, Zamość, Biała Podlaska, Sokołów Podlaski, Łuków.

Jak uruchomić postępowanie egzekucyjne?

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wymaga złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji, na piśmie lub ustnie do protokołu w kancelarii komornika sądowego. Do powyższego wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego. Wzory wniosków są dostępne na naszej stronie. Ponadto, wierzyciel może także złożyć wniosek za pośrednictwem portalu EPU.

Czym zajmuje się komornik sądowy w Siedlcach?

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Przedmiotem tego rodzaju egzekucji jest świadczenie pieniężne, np. alimenty.  Egzekucja świadczeń pieniężnych polega na wyegzekwowaniu od dłużnika zasądzonej sumy pieniężnej i przekazaniu jej wierzycielowi. Taka egzekucja może być prowadzona z ruchomości należących do dłużnika, wynagrodzenia za pracę, środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, nieruchomości, świadczeń emerytalno-rentowych oraz innych wierzytelności  i praw majątkowych.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Egzekucja świadczeń niepieniężnych polega na uzyskaniu od dłużnika określonej rzeczy, bądź konkretnego zachowania się.

Zatem egzekucja świadczeń niepieniężnych może polegać na: wydaniu rzeczy ruchomej, wydaniu nieruchomości, wydaniu statku, opróżnieniu pomieszczenia lub lokalu (eksmisja).

Zabezpieczenie roszczeń

Postępowanie zabezpieczające to postępowanie prowadzone w celu zabezpieczenia roszczeń wierzyciela (uprawnionego), które nie zostały jeszcze stwierdzone tytułem wykonawczym. Ma ono na celu ochronę przyszłego wierzyciela przed utratą lub ukryciem majątku przez dłużnika.

Komornik dokonuje takiego zabezpieczenia na podstawie postanowienia sądu, w sposób wskazany w tym postanowieniu.

Egzekucja alimentów

Egzekucja komornicza alimentów polega na wyegzekwowaniu od dłużnika alimentów zaległych i bieżących oraz przekazaniu ich wierzycielowi. Najczęściej dotyczy alimentów na dzieci, w których imieniu wniosek składa ich przedstawiciel ustawowy (np. rodzic, opiekun prawny). Wszczęcie takiej egzekucji jest bezpłatne, gdyż wierzyciel alimentacyjny korzysta ze zwolnienia od ponoszenia zaliczki i opłaty za poszukiwanie majątku, natomiast celowe koszty egzekucji obciążają dłużnika.

Licytacje

Komornik posiada uprawnienie do sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi, publicznymi licytacjami.
Licytacje mogą być zaadresowane do nieograniczonej grupy uczestników, w których może brać udział każda osoba pełnoletnia po spełnieniu podanych warunków. Licytacje mogą dotyczyć sprzedaży rzeczy, bądź prawa w trybie aukcji publicznej lub przetargu publicznego.
W tym celu potrzebne jest złożenie wniosku o sprawowanie nadzoru nad licytacją do komornika.

Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego zawiera stwierdzenie panującego stanu rzeczy, a więc jest to obiektywny opis rzeczy, zdarzenia bądź faktu (np. określenie powierzchni nieruchomości, wskazanie szczegółowego położenia ruchomości). Komornicy dokonują sporządzenia takiego protokołu na zarządzenie sądu lub prokuratora (w trakcie trwania postępowania sądowego), bądź na wniosek każdego, którego praw ów protokół ma dotyczyć (przed wszczęciem postępowania sądowego).

Co powinieneś wiedzieć jako dłużnik?

Komornik po otrzymaniu wniosku o wszczęcie egzekucji podejmuje szereg działań wobec dłużnika, które wynikają z przepisów prawa. Współpracuje z wieloma instytucjami i organami państwa, w tym, w przypadku dłużników alimentacyjnych, z organami ścigania.

Wszczęcie egzekucji przerywa bieg przedawnienia. Dlatego też nie warto liczyć, że dług ulegnie przedawnieniu. 

Dłużnik w każdej chwili może telefonicznie skontaktować się z kancelarią komornika w celu uzgodnienia spłaty zadłużenia lub stawić osobiście w kancelarii w Siedlcach, w godzinach przyjęć interesantów.

Nie zwlekaj i skontaktuj się z kancelarią w celu uzgodnienia warunków spłaty.

Więcej informacji o działaniach komornika znajdziesz w dziale Wiedza.

Jakie działania może podjąć komornik w ramach egzekucji:

  • Sprawdzenie i zajęcie rachunków bankowych dłużnika
  • Wezwanie do złożenia wykazu majątku
  • Zajęcie zwrotu podatku w Urzędzie Skarbowym
  • Ustalenie miejsca zatrudnienia i zajęcie wynagrodzenia za pracę
  • Zajęcie emerytury, renty, zasiłku macierzyńskiego w ZUS lub/i KRUS
  • Zajęcie zapłaty za faktury u kontrahentów
  • Wgląd do bazy ksiąg wieczystych i zajęcie nieruchomości
  • Wizyta terenowa w miejscu zamieszkania dłużnika
  • Zajęcie ruchomości dłużnika, np. telewizor, komputer, biżuteria
  • Sprawdzenie pojazdów będących własnością dłużnika i ich zajęcie

Organ egzekucyjny może podjąć także inne działania zmierzające do odzyskania długu.

Z jakich systemów korzystamy?

System komornika - CEIDG
System komornika - KIR
System komornika - EKW