Ile komornik może zabrać z pensji?

Ile komornik może zabrać z pensji w 2024 roku?

W przypadku wszczęcia przez komornika postępowania egzekucyjnego, dłużnik może spodziewać się zajęcia wynagrodzenia. Chodzi tu zarówno o pensję wypłacaną  osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy zlecenia, lecz w drugim przypadku zasada ta doznaje wyjątków.

Ile komornik może zabrać w przypadku zatrudnienia na podstawy umowy o pracę?

Powszechnie wiadomo, że kodeks pracy zastrzega, że dłużnikowi powinna zostać do wypłaty kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, której
wysokość ustala corocznie Rada Ministrów.

Od 1 stycznia 2024 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4 242,00 zł brutto, czyli 3 221,98 zł netto (na rękę). Tyle powinien wypłacić dłużnikowi pracodawca mimo zajęcia komorniczego.

Przy ustalaniu kwoty potrącenia do komornika należy wziąć pod uwagę trzy zasady:

  1. Kwota minimalnego wynagrodzenia musi pozostać pracownikowi do wypłaty,
  2. Potrąceniu podlega maksymalnie 50 % wynagrodzenia za pracę jeśli wynosi ono więcej niż wynagrodzenia minimalne,
  3. W przypadku zajęcia na rzecz świadczeń alimentacyjnych zajęciu podlega 60% wynagrodzenia i nie ma zastosowania ograniczenie egzekucji do wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

Wysokość wynagrodzenia przy zatrudnieniu na cały etat

Ile maksymalnie można potrącić do komornika?

Ile maksymalnie można potrącić do komornika na alimenty?

3 221,98 zł
(4 242,00 zł brutto)

0,00 zł

1 670,32 zł

3 221,98 zł – 6 443,96 zł

(3 600,01 zł – 8 484,00 zł brutto)

Wszystko ponad pensję minimalną 3 221,98 zł

60% wynagrodzenia

Powyżej 6 443,96 zł
(8 484,01 zł brutto)

50% wynagrodzenia

60% wynagrodzenia

Powyższe kwoty dotyczą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. na cały etat. Oznacza to, że jeśli dłużnik jest zatrudniony na ½ etatu i zarabia 3 221,98 zł na rękę – przyjmuje się, że zarabiałby dwukrotność tej kwoty przy zatrudnieniu na cały etat. W związku z tym, tylko połowa jego wynagrodzenia za pracę podlega ochronie jako wynagrodzenie minimalne, a pozostała część podlega potrąceniu do komornika jako realizacja zajęcia.

Przepisy prawa nakładają na pracodawcą szereg obowiązków w zakresie prawidłowości realizacji zajęcia komorniczego, a niewłaściwe ich wykonywanie grozi pracodawcy ukaraniem grzywną przez komornika. Do obowiązków pracodawcy należy m.in. udzielenie odpowiedzi komornikowi na otrzymane zajęcie,
dokonywanie potrąceń we właściwej wysokości, informowanie komornika o zaistnieniu przeszkód w przystąpieniu do realizacji zajęcia (np. zbieg egzekucji), dokonanie wpisu o zajęciu wynagrodzenia do świadectwa pracy dłużnika. 

Ile komornik może zabrać w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia?

Pewnych utrudnień doznają osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, których sytuację reguluje nie Kodeks pracy, a Kodeks cywilny. W przypadku tych osób zleceniodawca powinien przekazywać do komornika 100% uzyskiwanego dochodu, ponieważ osiągane dochody traktowane są jak każda inna wierzytelność (np. zapłata za wystawioną fakturę należna od kontrahenta, zapłata najemcy za wynajem mieszkania od dłużnika itp.). 

Jeśli dochód uzyskiwany na podstawie umowy zlecenia stanowi jedyne źródło utrzymania dłużnika, aby do umowy zlecenie miały zastosowanie przepisy o ochronie wynagrodzenia minimalnego przed egzekucją, należy złożyć do komornika stosowne oświadczenia. Pismo to powinno zawierać informację, że uzyskiwane dochody stanowią jedyne źródło utrzymania (dłużnik nie może pobierać jednocześnie wynagrodzenia za pracę albo emerytury/renty) oraz że dochody te są uzyskiwane periodycznie (nie jest to praca dorywcza). Komornik wysyła wówczas do zleceniodawcy informację o ograniczeniu egzekucji w ten sposób, że do pieniędzy uzyskiwanych z umowy zlecenie należy stosować przepisy o ochronie minimalnego wynagrodzenia za pracę.