Czy odzyskanie długu przez komornika wiąże się z kosztami po stronie wierzyciela?

Poza kręgiem osób zwolnionych od ponoszenia kosztów sądowych (np. w sprawach alimentacyjnych lub pracowniczych) wierzyciel dochodzący swojej należności przez komornika zostanie wezwany do złożenia zaliczki na wydatki komornika oraz opłaty za poszukiwanie majątku dłużnika, jeżeli wierzyciel zleci poszukiwanie komornikowi. 

Zgodnie z przepisami, jeżeli czynność komornika powoduje wydatki, komornik uzależnia dokonanie tej czynności od uiszczenia zaliczki przez stronę, która wnosi o dokonanie czynności.

Właściwie zawsze komornik wezwie wierzyciela o wniesienie zaliczki na wydatki związane z doręczeniem korespondencji, tzn. pism wysyłanych przez komornika za pośrednictwem Poczty Polskiej. W zależności od prognozowanej liczby wysyłanych w sprawie listów kwota ta waha się od 30 do 60 zł w pierwszej zaliczce. Inne koszty, o które komornik wezwie wierzyciela związane są z zapytaniami komornika kierowanymi do odpowiednich organów. Zapytania te są płatne, tzn. podmiot udzielający odpowiedzi wystawia komornikowi rachunek, który ten zobowiązany jest opłacić w dokładnie takiej kwocie, o którą wezwał wierzyciela. Komornik zatem nie zarabia na wykonywaniu zapytań i koszty zaliczki na wydatki komornika nie są przychodem komornika. 

Zatem dodatkowo poza zaliczką na korespondencję komornik wezwie najczęściej wierzyciela o koszty zapytań, tj. koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania. Obecnie koszt zapytania do ZUS wynosi 45,44 zł, do US – 50,00 zł, do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych – 20,00 zł.

Należy pamiętać, że koszty ponoszone przez wierzyciela są tymczasowe, gdyż ostatecznie koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji obciążają dłużnika, tzn. są od niego egzekwowane w toku postępowania i zwracane wierzycielowi. 

W przypadku gdy egzekucja okaże się bezskuteczna, czyli komornikowi nie uda się wyegzekwować od dłużnika w całości lub części dochodzonej należności, komornik wezwie wierzyciela o brakujące wydatki, np. koszt listów wysłanych przez komornika ponad wniesioną przez wierzyciela zaliczkę. 

Zaliczkę należy uiścić w terminie 7 dni od odebrania wezwania komornika na rachunek komornika lub bezpośrednio w kasie kancelarii.