Komornik Siedlce Katarzyna Bogutyn

Komornik Siedlce - logo

Katarzyna Bogutyn Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach

Jak złożyć skargę na czynności komornika?

Stronie postępowania lub innej osobie, której prawa zostały naruszone bądź zagrożone przez czynności lub zaniechanie komornika przysługuje prawo złożenia skargi na jego czynności.

Skargę składa się do sądu rejonowego, przy którym działa komornik za pośrednictwem komornika. Komornik może uwzględnić skargę w całości lub nie uznawszy zarzutów podniesionych w skardze przekazać ją do sądu. Komornik wówczas uzasadnia swoje działania i wraz z aktami sprawy przesyła skargę sądowi, który ją rozpoznaje. Zasadniczo na prawie wszystkie czynności komornika przysługuje skarga. Wśród nielicznych wyjątków można wymienić wezwanie do usunięcia braków pisma (np. wezwanie do dołączenia do wniosku pełnomocnictwa) oraz zawiadomienie o terminie czynności.

Należy pamiętać, że skarga przysługuje na czynności komornika. Oznacza to, że skarga powinna dotyczyć właśnie czynności komornika, tzn. przez niego podjętych, a nie np. samej treści orzeczenia sądu, na podstawie którego komornik prowadzi egzekucję.   

Komornik nie ma uprawnień do badania wymagalności i zasadności obowiązku stwierdzonego tytułem wykonawczym, czyli np. wyrokiem sądu zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Ocena słuszności orzeczeń i merytorycznych podstaw do ich wydania jest poza kompetencjami komornika, którego działania mają ograniczyć się do wykonania orzeczenia. Obowiązkiem komornika jest natomiast wykonanie tego orzeczenia zgodnie z prawem. Kontroli sądowej podlega zatem prawidłowość prowadzenia postępowania, tzn. zbadania czy postępowanie prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dłużnicy często składają skargę na zajęcie rachunku bankowego, powołując się na brak wcześniejszego poinformowania o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym. Należy pamiętać, że w takim przypadku komornik zawsze dokonuje zajęcia rachunku po wszczęciu egzekucji, czyli w toku postępowania. Komornik kieruje także do dłużnika list polecony zawierający dokumenty dotyczące sprawy oraz odpis tytułu wykonawczego, czyli np. kopię wyroku lub nakazu zapłaty wydanego przez sąd. W przypadku nieodebrania pisma lub zmiany miejsca zamieszkania warto skontaktować się z kancelarią komornika, żeby dowiedzieć się czego dotyczy sprawa. Istnieje możliwość ponownego wysłania korespondencji lub skierowania jej pod inny, wskazany przez dłużnika adres.

Prawo przewiduje sytuację dokonania zajęcia rachunku bankowego przed otrzymaniem pism informujących o prowadzonej egzekucji, w związku z czym bank realizuje zajęcia dopiero po upływie 7 dni od otrzymania zawiadomienia od komornika.  Taka konstrukcja ma służyć dodatkowej ochronie praw dłużnika oraz ma dać mu czas do podjęcia niezbędnych działań w celu wyjaśnienia sprawy. 

Czy skargę można złożyć mailem lub telefonicznie?

Nie. Skargi nie można wnieść mailem lub telefonicznie. Skarga musi spełniać warunki pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub zaniechanie komornika. Skarga powinna być zatem przesłana pod adres siedziby kancelarii komornika lub złożona bezpośrednio na biurze podawczym. Skargę można wnieść na urzędowym formularzu, który komornik doręcza przy pierwszej czynności, zwykle razem z korespondencją zawiadamiającą o wszczęciu egzekucji. Ponadto skarga powinna wskazywać żądanie skarżącego, tzn. precyzować o co wnioskuje osoba składająca skargę. Może być to uchylenie, zmiana lub dokonanie czynności. Wniosek ten należy uzasadnić.

Mimo że skargi nie można wnieść telefonicznie lub mailowo, zawsze warto rozważyć kontakt z kancelarią w celu dokładnego wyjaśnienia sprawy i zrozumienia swojej sytuacji prawnej. Zarówno komornik jak i pracownicy kancelarii udzielają niezbędnych informacji dotyczących sprawy.