Komornik Siedlce Katarzyna Bogutyn

Komornik Siedlce - logo

Katarzyna Bogutyn Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach

Jak dochodzić spłaty alimentów poprzez komornika?

W przypadku zwłoki dłużnika z płatnością ustalonych przez sąd alimentów, wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku egzekucyjnego w celu wyegzekwowania tych należności przez komornika.

Do wszczęcia postępowania konieczne jest złożenie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji (wzór pod linkiem poniżej) wraz z oryginałem tytułu wykonawczego, np. wyrokiem, postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia czy protokołem ugody zawartej przed sądem, które to muszą zostać zaopatrzone przez sąd w klauzulę wykonalności.

Wierzyciel nie ma obowiązku wskazywania we wniosku majątku dłużnika, gdyż komornik z urzędu podejmie kroki w celu ustalenia zarobków dłużnika, banków, w których dłużnik posiada rachunek bankowy czy też jego ruchomości, np. czy dłużnik jest właścicielem pojazdów.

Należy pamiętać, że wszczęcie postępowania nie wiąże się z żadnymi kosztami dla wierzyciela, gdyż przysługujące mu zwolnienie od kosztów sądowych rozciąga się na postępowanie egzekucyjne. Wierzyciel alimentacyjny nie uiszcza zatem zaliczki na wydatki komornika ani nie ponosi opłaty za poszukiwanie majątku dłużnika.

W przypadku osoby niepełnoletniej wniosek w jej imieniu składa przedstawiciel ustawowy.  

Wniosek można złożyć osobiście w kancelarii komornika lub wysłać pocztą.

Z uwagi na doniosłość ciążącego na dłużniku obowiązku alimentacyjnego, który polega na zaspokajaniu bieżących potrzeb życiowych alimentowanego, uporczywe uchylanie się od niego jest przestępstwem.