Kiedy komornik zwraca pieniądze?

Zasadniczo komornik nie zwraca pieniędzy pobranych od dłużnika aż do momentu całkowitej spłaty zadłużenia i kosztów komorniczych ustalonych w sprawie. W celu ustalenia ile dokładnie środków należy ściągnąć od dłużnika, komornik korzysta z profesjonalnego programu, który oblicza stan sprawy na dany dzień, wysokość należnych odsetek oraz kosztów postępowania. W takiej sytuacji trudno więc o pomyłki i przypuszczenia, że komornik zaliczył na spłatę więcej pieniędzy niż się należy na podstawie orzeczenia sądu. Może jednak dojść do nadpłaty, którą komornik zwraca dłużnikowi.

Kiedy w sprawie może powstać nadpłata?
 
Po wpływie sprawy do kancelarii i ustalenia stanu zadłużenia, komornik ustala składniki majątku dłużnika, tzn. w jakich bankach dłużnik posiada konta bankowe, czy pracuje, czy pobiera emeryturę itp. Jeśli komornik ustali już składniki majątku dłużnika, musi zająć wszystkie ujawnione w sprawie, możliwe źródła spłaty zadłużenia. Na przykład: jeśli dłużnik ma dwa konta bankowe i pracuje, komornik ma obowiązek zająć dwa konta i wynagrodzenie. Dzieje się tak dlatego, ponieważ komornik w chwili zajęcia nie wie, czy na kontach bankowych znajdują się środki wystarczające na spłatę, a jeśli tak – to na których. Zatem zajęcie wszystkich ewentualnych źródeł spłaty jest standardową procedurą, którą komornik ma obowiązek stosować. 
 
W takiej sytuacji może się zdarzyć, że dłużnik posiada pieniądze w kilku bankach, które jednocześnie zrealizują zajęcie, a dodatkowo pracodawca potrąci środki z wynagrodzenia i przeleje je do komornika. Wówczas, jeśli kwota wpłaconych środków przewyższa łączną wartość zadłużenia i należnych kosztów, w sprawie powstaje nadpłata, którą komornik ma obowiązek zwrócić dłużnikowi. Zwykle zwrot pieniędzy odbywa się w ciągu kilku dni od ich wpływu na rachunek kancelarii.
 
W jaki sposób komornik dokumentuje spłaty?
 
Komornik nie ma finalnie możliwości pobrania od dłużnika więcej niż się należy, gdyż do każdej sprawy prowadzonej przez komornika system informatyczny generuje karty rozliczeniowe. Na kartach tych widać dokładnie wszystkie czynności księgowe związane ze sprawą. Wynika z nich także na co komornik zaliczył wyegzekwowane środki. W przypadku wątpliwości co do wysokości wyegzekwowanych przez komornika kwot, należy zwrócić się do kancelarii w celu przedstawienia dłużnikowi karty rozliczeniowej, czyli zestawienia operacji finansowych dotyczących sprawy.
 
Czy istnieją inne sytuacje, w których komornik zwraca pieniądze?
 
Mogą zdarzyć się także sytuacje, w których komornik zwraca pieniądze innym uczestnikom postępowania. Do takich należy zaliczyć:
 
  • zwrot zaliczki wpłaconej przez wierzyciela,
  • zwrot wadium wpłaconego przez licytanta, któremu nie udało się wylicytować nieruchomości